PRAVIDLA


 

PRŮBĚH VÝSTAVY

Brány výstavy se pro návštěvníky otevřou prvním vstupem v 11:00 hodin. Konec výstavy bude ve 21:30 hodin. Více o vstupech nalezneš zde. Každý vstup bude trvat maximálně 1,5 hodiny. Doporučujeme přijít 15 minut před začátkem vstupu. Každý návštěvník si bude moci výstavu prohlédnout pouze ve stanoveném intervalu jeho vstupu. Z důvodu zachování bezpečnosti a plynulosti výstavy prosíme, aby se každý návštěvník v prostorách výstavy nezdržoval déle, než je nutné pro klidné a dostačující zhlédnutí všech exponátů. Dopřej ostatním stejný komfort. O zážitek budeš mít určitě postaráno.

 

VSTUP NA VÝSTAVU

Na výstavu bude vpuštěn pouze návštěvník s platnou vstupenkou a starší 18 let, který přijde v čase vyhrazeném pro jeho vstup.

 

DOTYKY

Některých modelů se můžete i dotknout. Dovolen je jen jemný dotyk či pohlazení, a to v hygienických rukavicích, které jsou k dispozici. Modely, kterých se můžete dotknout, jsou označeni.

 

BEZPEČNOST

Bezpečnost modelů, návštěvníků a průběhu výstavy galerie zajišťuje soukromá bezpečnostní služba a členové organizačního týmu. Chceme, aby ses v prostorách galerie spolu mohl cítit bezpečně a pohodlně. Návštěvníci galerie souhlasí s provedením osobní prohlídky strážní službou při vstupu do výstavních prostor a kdykoli v prostoru Galerie VOAYER během trvání výstavy organizátorem pověřenou soukromou bezpečnostní službou (dále jako „SBS“).
Návštěvník se zakoupením vstupenky zavazuje dodržovat pokyny organizátora nebo SBS a je povinen strpět osobní prohlídku a všechny úkony potřebné k zajištění ochrany zdraví a majetku návštěvníků galerie. Pracovníci SBS jsou oprávněni zajistit odchod, vyvedení, resp. zamezení vstupu návštěvníků výstavy a/nebo vynesení jejich majetku z prostor výstavy, pokud návštěvníci neuposlechnou pokyny uvedené v těchto pravidlech, resp. pokyny pracovníků SBS a/nebo jiných osob pověřených organizátorem. Pokud se ti to zdá nepřiměřené, měl bys vědět, že průběh každé z pěti výstav VOAYER, proběhl bez jakýchkoli problémů či jiných konfliktů.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ JE DOVOLENO

V prostorách Galerie VOAYER je fotografování DOVOLENÉ! Zhotovovat videozáznam je ZAKÁZÁNO!
Organizátor galerie může a bude pořizovat videozáznam a fotografie během celého trvání výstavy. Takto získané materiály použije k referencím a k propagačním materiálům. Zakoupením vstupenky dáváš souhlas k fotografování, natáčení a zveřejnění takto vyhotovených materiálů. #VOAYERgallery #GalerieVOAYER

 

NÁKUP PRODUKTŮ

Prostory galerie jsou dekorované různými uměleckými díly, které si návštěvníci mohou zakoupit či o nich získat informace.

JE ZAKÁZÁNO:

►mluvit s modelem, dotýkat se ho (pokud neni dotykovej) nebo jinak kontaktovat/obtěžovat
►obtěžovat slovně, gesty, hlukem nebo svou vlastní nahotou ostatní návštěvníky
►překračovat vyhrazenou zónu v prostorách výstavy
►přivést na tuto výstavu osobu mladší 18 let
►ukazovat fotografie vyhotovené na této výstavě osobám mladším 18 let
►v prostorách galerie konzumovat jakékoli potraviny
►v prostorách galerie konzumovat alkohol či drogy
►v prostorách galerie kouřit cigarety i údy
►během fotografování používat blesk
►do prostor galerie přivést zvíře
►do prostor galrie donést pyrotechnické předměty, výbušniny či hořlaviny
►v prostorách galerie provozovat sex nebo věci s ním související, nech si to na doma
►do prostorů přinést nestandardně velká zavazadla (batoh, kufr apod.)
►přijít do prostor galerie pod vlivem alkoholických nebo jiných omamných a psychotropních látek. Návštěvník pod zjevným vlivem takové látky nebude vpuštěn do prostor výstavy, i když bude mít platnou vstupenku!
►přinést si do prostor galerie skleněné láhve, zbraně, nože a jiné nebezpečné předměty ohrožující bezpečnost a zdraví ostatních návštěvníků

 

UPOZORNĚNÍ:
Návštěvník se nesmí na výstavě zdržet déle, než je nezbytně nutné ke klidnému prohlédnutí každého exponátu. Organizátor si vyhrazuje plné právo vyprázdnit prostor Galerie VOAYER před koncem každého výstavního vstupu, případně dříve, pokud to bude vyžadovat situace. Výstava není pro ukájení, ale pro potěchu mysli. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel výstavy.